شماره کارت :

5041-7210-3073-7747    بانک رسالت  به نام   مرتضی ستارنژاد 

6221-0612-1826-8169    بانک پارسیان به نام   مرتضی ستارنژاد